TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH.

Centre of Political Sciences – Viet Nam National University Ho Chi Minh City.

Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM

Ban giám đốc của
Trung Tâm Lý Luận Chính Trị DHQG TP.HCM

TS. Thái Thị Thu Hương

Ban giám đốc

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch

Ban giám đốc