TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH.

Centre of Political Sciences – Viet Nam National University Ho Chi Minh City.

Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM

Công đoàn của
Trung Tâm Lý Luận Chính Trị DHQG TP.HCM

Ths. Phan Thị Cẩm Lai

Công đoàn

Ths. Nguyễn Thị Kim Chung

Công đoàn

Ths. Nguyễn Minh Hải

Công đoàn