TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH.

Centre of Political Sciences – Viet Nam National University Ho Chi Minh City.

Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của
Trung Tâm Lý Luận Chính Trị DHQG TP.HCM

TS. Nguyễn Đình Quốc Cường

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

GS.TS Hoàng Chí Bảo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

PGS.TS Vũ Văn Gầu

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

TS. Thái Thị Thu Hương

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

TS. Phan Quốc Khánh

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

TS. Nguyễn Ngọc Thu

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

TS. Cung Thị Tuyết Mai

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

TS Trần Hoàng Hảo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo