TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH.

Centre of Political Sciences – Viet Nam National University Ho Chi Minh City.

Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM

Môn học của
Trung Tâm Lý Luận Chính Trị DHQG TP.HCM

Bộ môn Triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học:

TS. Nguyễn Đình Quốc Cường

Chức vụ: Phụ trách

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhiên

Chức vụ: Giảng viên kiêm nhiệm

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa (NCS)

Chức vụ: Giảng viên

ThS. GVC. Nguyễn Thị Kim Chung

Chức vụ: Giảng viên

TS.GVC. Nguyễn Ngọc Thu

Chức vụ: Giảng viên

TS.GVC. Thái Thị Thu Hương

Chức vụ: Giảng viên

TS. Mạch Thị Khánh Trinh

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kinh tế chính trị:

ThS. Quách Thị Minh Trang (NCS)

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Lê Văn Thông (NCS)

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Lê Văn Đại (NCS)

Chức vụ: Giảng Viên

ThS. Nguyễn Hữu Trinh (NCS)

Chức vụ: Giảng viên

TS. Nguyễn Đình Quốc Cường

Chức vụ: Phụ trách

Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam:

ThS. Phan Thị Cẩm Lai

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh:

ThS. Phạm Thị Thu Hương (NCS)

Chức vụ: Giảng viên

TS. GVC. Trần Hoàng Hảo

Chức vụ: Trưởng Bộ môn