TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH.

Centre of Political Sciences – Viet Nam National University Ho Chi Minh City.

Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM

Phòng ban của
Trung Tâm Lý Luận Chính Trị DHQG TP.HCM

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ:

CN. Nguyễn Thị Kim Hường

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:

CN. Ngô Thị Hồng Hạnh

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhiên