TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH.

Centre of Political Sciences – Viet Nam National University Ho Chi Minh City.

Giới thiệu về
Tổ chức thực hiện giảng dạy và đào tạo

1. Giới thiệu chung:

Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM là đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM, được thành lập ngày 15 tháng 4 năm 2009  theo quyết định số 372/QĐ-ĐHQG-TCCB của Giám đốc ĐHQG-HCM.

2. Tổ chức giảng dạy và đào tạo:
  1. Giảng dạy các bộ môn LLCT cho sinh viên ĐHQG-HCM (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, chính trị học, lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Hồ Chí Minh học, kinh tế chính trị học, triết học và chủ nghĩa xã hội học …)
  2. Giảng dạy môn Triết học chương trình dùng cho học  viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học;
  3. Đào tạo Thạc sỹ các ngành: Triết học, Kinh tế  chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử  Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh học;
3. Nghiên cứu khoa học:
  1. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, NCKH cũng là một nhiệm vụ cơ bản mà đội ngũ giảng viên của Trung tâm lý luận chính trị đã thực hiện.
  2. Với đội ngũ giàu kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết nghề nghiệp, Trung tâm cũng chủ trương đẩy mạnh hơn nữa hoạt động NCKH theo hướng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và thi các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm lấy người học làm trung tâm và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
4. Định hướng phát triển
  1. ừng bước nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ CBGD để đáp ứng với yêu cầu đào tạo và NCKH của trường;  đưa Trung tâm Lý luận Chính trị – ĐHQG-HCM trở thành một trung tâm giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu các môn lý luận chính trị chất lượng cao của ĐHQG-HCM, khu vực phía Nam và cả nước.

Liên hệ Phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học: 

 Điện thoại:  08 37242160-1432   Hoặc:
 ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhiên  Trưởng phòng  email: nttnhien@vnuhcm.edu.vn
 ThS.  Nguyễn Minh Hải  Chuyên viên  email: hai82.ussh@gmail.com

Hình ảnh về
Tổ chức thực hiện giảng dạy và đào tạo