BAN GIÁM ĐỐC

  

   

  PGS.TS Đinh Ngọc Thạch

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

 

   

 TS. Thái Thị Thu Hương

Phó Giám đốc

 

 TS. Cung Thị Tuyết Mai 

        Phó Giám đốc