1. Bộ môn Triết học và Chủ nghĩa Xã hội Khoa học

2. Bộ môn Kinh tế Chính trị

3. Bộ môn Hồ Chí Minh

4. Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

5. Bộ môn Chính trị

6. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh