1. Bộ môn Triết học và Chủ nghĩa Xã hội Khoa học

2. Bộ môn Kinh tế Chính trị học

3. Bộ môn Hồ Chí Minh học

4. Bộ môn Lịch sử Đẳng Cộng sản Việt Nam

5. Bộ môn Chính trị học

6. Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin