1. Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị: Điện thoại: 08 37242160-1430

 

Họ và tên

Chức vụ

Email

CN.Nguyễn Thị Kim Hường

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

NV. Lương Chí Nguyện

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 2. .Phòng Kế hoạch Tài chính: Điện thoại: 08 37242160-1431

 

Họ và tên

Chức vụ

Email

 CN. Ngô Thị Hồng Hạnh

Trường Phòng

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. Phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học: Điện thoại: 08 37242160-1432

 

Họ và tên

Chức vụ

Email

 ThS. Nguyễn Thị Thanh

Nhiên

Trưởng phòng

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 TS. Nguyễn Minh Hải

 Phó Trưởng phòng

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.