• 1. Thông báo
  • 2. Quy chế - Quy định
  • 3. Biểu mẫu:

Giảng viên:

-     Mẫu kê khai giờ giảng

-     Mẫu ra đề thi

-     Mẫu kết quả điểm phúc tra

Học viên:

-     Mẫu đơn xin phúc tra

-     Mẫu đăng ký học lại

-     Mẫu xin chuyển điểm

-     Mẫu xin chuyển điểm