Trung tâm Lý luận chính trị (TTLLCT)

thuộc Đaị học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)

          Được thành lập theo quyết định số 372/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

          TTLLCT là đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

1. TÊN GỌI

Tên tiếng Việt : Trung tâm Lý luận chính trị
Tên tiếng Anh : Centre of Political Science

2. TRỤ SỞ 

Lầu 7 – Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Thành phố  Hồ Chí Minh
(Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM).

3. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC  :

Số điện thoại: 848.37.242.160

Số Fax:  848.37.242.178

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

4.CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Trung tâm có chức năng tư vấn, quản lý và tổ chức thực hiện.Cụ thể:

-    Tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận chính trị (LLCT); về hoạt động bồi dưỡng, đào tạo giảng viên, cán bộ LLCT đáp ứng nhu cầu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQG-HCM và của xã hội.

-    Quản lý việc thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình những môn LLCT nhằm đảm bảo tính pháp lý, tính liên thống nhất, liên thông và đảm bảo chất lượng giảng dạy, học tập các môn LLCT trong toàn ĐHQG-HCM.

-    Tổ chức thực hiện:

+ Giảng dạy các môn LLCT cho sinh viên ĐHQG-HCM; 

+ Giảng dạy môn Triết học chương trình dùng cho học  viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học;

+ Đào tạo Thạc sỹ các ngành Triết học, Kinh tế  chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử  Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh học;

+ Các nhiệm vụ được Giám đốc Đhqg-hcm giao phó.

5. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM:

Trung tâm có quyền:

- Được tuyn dng nhân s, t chc b máy t chc đ thc hin chc năng, nhim v ca mình;

- Được hợp tác với các học viện, các viện, các trường đaị học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo, các tổ chức trong và ngoài ĐHQG-HCM để thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Được quan hệ và ký kết các văn bản hợp tác, trao đổi khoa học và đào tạo, nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của Nhà nước và ĐHQG-HCM.

Trung tâm có trách nhiệm:

-    Tổ chức thực hiện hoạt động của Trung tâm theo “Quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm Lý luận chính trị” do Giám đốc đhqg-hcm ban hành;

-    Báo cáo hoạt động của Trung tâm theo chế độ báo cáo của đhqg-hcm;

-    Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với đhqg-hcm và Nhà nước.