ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 864/ĐHQG-TCCB ngày 31 tháng 7 năm 2009

của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

 

 

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

Tên tiếng Việt: Trung tâm Lý luận chính trị

Tên tiếng Anh: Centre of Political Sciences

Điều 2. Trụ sở:

Đặt tại nhà điều hành Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Trung tâm Lý luận chính trị (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 4. Trung tâm có nghĩa vụ và chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, đường lối, chủ trương, chế độ, chính sách của nhà nước và các quy định của ĐHQG-HCM; thực hiện mọi nhiệm vụ được giao dưới sự chỉ đạo và quản lý của ĐHQG-HCM.

 

Chương 2

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 5. Trung tâm có chức năng tư vấn, quản lý và tổ chức thực hiện.Cụ thể:

-    Tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận chính trị để đáp ứng nhu cầu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQG-HCM và đáp ứng nhu cầu của xã hội thuộc lĩnh vực này;

-    Tư vấn cho Giám đốc đhqg-hcm về hoạt động bồi dưỡng, đào tạo giảng viên, cán bộ lý luận chính trị theo chủ trương chung của đhqg-hcm, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-    Quản lý việc thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình những môn Lý luận chính trị nhằm đảm bảo tính pháp lý, tính thống nhất, liên thông và chất lượng giảng dạy, học tập trong toàn đhqg-hcm;

-    Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Đhqg-hcm giao phó.

Điều 6. Trung tâm có nhiệm vụ:

-    Tổ chức giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên trong và ngoài ĐHQG-HCM;

-    Tổ chức giảng dạy các môn triết học (chương trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học) cho học sau đại học theo nhu cầu của các cơ sở đào tạo trong và ngoài đhqg-hcm;

-    Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề, các lớp tập huấn về lý luận chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị và các bộ làm công tác thuộc lĩnh vực này;

-    Quản lý về chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong đhqg-hcm;

-    Tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Chính trị học và Hồ Chí Minh học theo sự chỉ đạo và tuân thủ các quy định về đào tạo sau đại học tại đhqg-hcm;

-    Tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp của các nhà giáo, các nhà khoa học trong và ngoài đhqg-hcm để thực hiện việc giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu phát triển của đhqg-hcm và các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước;

-    Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc đhqg-hcm giao.

Chương 3

QUYỀN HẠNG VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 7. Trung tâm có quyền:

-    Được tuyển dụng nhân sự, tổ chức bộ máy đảm bảo vừa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, vừa tuân thủ theo quy định của đhqg-hcm;

-    Được hợp tác với các học viện, các viện, các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo, các tổ chức trong và ngoài đhqg-hcm để tổ chức giảng dạy các môn Lý luận chính trị, môn Triết học (chương trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học), các lớp bồi dưỡng chuyên đề, các lớp tập huấn về lý luận chính trị và các hoạt động khác phục vụ cho quá trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của trung tâm;

-    Được quan hệ và ký kết các văn bản hợp tác, trao đổi khoa học và đào tạo với các tổ chức, các nhân nước ngoài theo quy định của nhà nước và của đhqg-hcm.

Điều 8. Trung tâm có trách nhiệm:

-    Tổ chức thực hiện hoạt động của Trung tâm theo “Quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm Lý luận chính trị” do Giám đốc đhqg-hcm ban hành;

-    Báo cáo hoạt động của Trung tâm theo chế độ báo cáo của đhqg-hcm;

-    Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với đhqg-hcm và Nhà nước.

Chương 4

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 

Điều 9. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

 

-Hội đồng Trung tâm;

-Giám đốc và các Phó Giám đốc;

-Hội đồng khoa học và đào tạo;

-Các Phòng chức năng;

+  Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị;

+  Phòng Kế hoạch – Tài chính;

+  Phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

-Các bộ môn:

+  Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin;

+  Bộ môn Chính trị học;

+  Bộ môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam;

+  Bộ môn Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học;

+  Bộ môn Kinh tế chính trị học;

+  Bộ môn Hồ Chí Minh học;

Hội đồng Trung tâm, Hội đồng khoa học và Đào tạo có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên.

Các phòng chức năng có trưởng phòng, phó phòng, các bộ nghiệp vụ, các chuyên viên và nhân viên.

Các bộ môn có trưởng bộ môn và các giảng viên.

Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các phòng và bộ môn trực thuộc sau khi có ý kiến phê duyệt của Giám đốc đhqg-hcm.

Các phòng chức năng, các bộ môn được bố trí nhân sự theo hướng tinh, gọn, có hiệu quả và có thể thay đổi để đáp ứng nhu cầu của trung tâm trong từng giai đoạn cụ thể.

 

Điều 10. Hội đồng trung tâm:

Hội đồng Trung do Giám đốc đhqg-hcm ra quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm. Hội đồng trung tâm có 07 đến 09 thành viên gồm các nhà khoa học, giáo dục, quản lý giáo dụccó năng lực và uy tín về lĩnh vực Lý luận Chính trị. Chủ tịch Hội đồng trung tâm do Giám đốc đhqg-hcm bổ nhiệm, Giám đốc trung tâm là thành viên đương nhiên của Hội đồng Trung tâm.

Hội đồng Trung tâm có nhiệm vụ:

-Hoạch định mục tiêu, chiến lược, thẩm định nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động hàng năm và 5 năm của Trung tâm theo chiến lược của đhqg-hcm.

-Giám sát hoạt động của Trung tâm thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động.

-Hội đồng trung tâm họp định kỳ mỗi năm ít nhất 2 lần để xem xét, đánh giá hoạt động của trung tâm. Khi cần thiết có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc Giám đốc Trung tâm hoặc khi có trên 50% ủy viên yêu cầu.

Điều 11. Giám đốc Trung tâm

Giám đốc trung tâm do Giám đốc đhqg-hcm bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm.

Giám đốc Trung tâm là người đại diện pháp nhân của Trung tâm trong quan hệ với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả các hoạt động của trung tâm.

Điều 12. Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc đhqg-hcm ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc trung tâm. Phó Giám đốc Trung tâm được phân công phụ trách một số mặt công tác của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về những việc được phân công.

Trường hợp Giám đốc Trung tâm vắng mặt, Giám đốc Trung tâm ủy quyền cho một Phó Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm và báo cáo với Giám đốc đhqg-hcm về sự ủy quyền này.

 

Điều 13. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trung tâm là cơ quan tư vấn cho Giám đốc Trung tâm về công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu khoa học. Hội đồng Khoa học và Đào tạo bao gồm các nhà khoa học có uy tín, có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lý luận chính trị.

Giám đốc Trung tâm ra quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trung tâm, bổ nhiệm hoặc  miễn nhiệm các Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên của Hội đồng.

 

Điều 14. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm ra quyết định thành lập theo quy định tại Điều 10 của bản Quy chế này.

Các đơn vị trực thuộc Trung tâm hoạt động theo các quy định của Trung tâm dưới sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm.

 

Điều 15. Giám đốc Trung tâm ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Trưởng phòng. Giám đốc Trung tâm ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó trưởng phòng theo đề nghị của Trưởng phòng.

 

Điều 16. Giám đốc Trung tâm ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Trưởng bộ môn.

 

Điều 17. Đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm

-Cán bộ, viên chức của Trung tâm gồm cán bộ, viên chức cơ hữu (trong biên chế hoặc hợp đồng), các bộ kiêm nhiệm hoặc cộng tác viên.

-Cán bộ, viên chức cơ hữu của Trung tâm do Giám đốc trung tâm tuyển dụng và quản lý theo các quy định chung của Nhà nước và đhqg-hcm. Cán bộ, viên chức cơ hữu là lực lượng nòng cốt của Trung tâm trong việc tập hợp cộng tác viên trong và ngoài đhqg-hcm để tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của trung tâm.

-Cán bộ kiêm nhiệm là cán bộ làm việc và hưởng lương tại các đơn vị khác, được thủ trưởng đơn vị đó cho phép và Giám đốc Trung tâm tiếp nhận, bố trí công tác tại Trung tâm. Cán bộ kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tài chính tương ứng với công việc đảm nhận.

-Cộng tác viên là những người trong và ngoài đhqg-hcm được Trung tâm mời tham gia hoạt động của Trung tâm.

Chương 5

 

TÀI CHÍNH

 

Điều 18. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công, được hạch toán độc lập, có tài khoản riêng. Hàng năm Trung tâm có trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách trình Giám đốc đhqg-hcm phê duyệt.

 

Điều 19. Nguồn tài chính của Trung tâm bao gồm:

-    Kinh phí sự nghiệp do đhqg-hcm cấp;

-    Học phí của sinh viên, học viên;

-    Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án do đhqg-hcm, các cơ quan nhà nước, các địa phương giao, đặt hàng trực tiếp hoặc thông qua tuyển chọn, đấu thầu;

-    Nguồn hợp tác, tài trợ quốc tế;

-    Nguồn tài hính đóng góp tự nguyện của tổ chức và các nhà hảo tâm;

-    Các nguồn kinh phí khác.

Chương 6

 

QUAN HỆ CỦA TRUNG TÂM VỚI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH VÀ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 20. Trung tâm có quan hệ bình đẳng với các đơn vị khác trong ĐHQG-HCM; có trách nhiệm hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác để xây để xây dựng ĐHQG-HCM.

 

Điều 21. Trung tâm có quan hệ công tác với các Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào Tạo để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương 7

 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

Điều 22. Công tác quy hoạch và kế hoạch

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng chiến lược, xây dựng các kế hoạch và quy hoạch tất cả các mặt công tác của Trung tâm phù hợp với chiến lược chung của ĐHQG-HCM.

Giám đốc Trung tâm có quyền quyết định các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của Trung tâm trên cơ sở tôm trọng các chế độ, chính sách, quy chế, quy định của Nhà nước và của ĐHQG-HCM.

 

Điều 23. Công tác chuyên môn

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

-Tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM những vấn đề về giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị để đảm bảo tính nguyên tăc, tính thống nhất, liên thông trong toàn ĐHQG-HCM;

-Tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM những vấn đề về đao tạo, bồi dưỡng giảng dạy Lý luận chính trị; chủ trương, chính sách của ĐHQG-HCM đối với giảng viên Lý luận chính trị để đảm bảo chất lượng và số lượng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đảm bảo được tính kế thừa trong quá trình phát triển;

-Xây  dựng và trình Giám đốc ĐHQG-HCM kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn của Trung tâm; nội dung, chương trình, mục đích, yêu cầu và kế hoạch triển khai của các lớp tập huấn, bồi dưỡng,…;

-Phối hợp với Ban Đại học và Sau Đại học ĐHQG-HCM cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận cho sinh viên, học viên đã hoàn thành chương trình học tập của Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm có quyền:

-Tổ chức giảng dạy, quản lý quá trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo quy định của ĐHQG-HCM và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-Tổ chức giảng dạy, quản lý quá trình giảng dạy môn Triết học (chương trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học) cho học viên sau đại học theo nhu cầu của các cơ sở đào tạo;

-Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, sách tham khảo phục vụ nhiệm vụ giảng dạy, bồi dưỡng theo quy định hiện hành;

-Xác định hình thức đánh giá kết quả học tập, tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên, học viên do Trung tâm giảng dạy.

 

Điều 24. Công tác nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

-Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ hàng năm, kế hoạch ngăn hạn và dài hạn; dự trù kinh phí và thiết bị vật tư cho các đề tài, dự án khoa học – công nghệ do Trung tâm quản lý để trình Giám đốc ĐHQG-HCM xét duyệt;

-Quản lý các đề tài khoa học – công nghệ cấp cơ sở và các đề tài khoa học – công nghệ theo hợp đồng, theo các dịch vụ khoa học;

-Báo cáo hoạt động nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ của Trung tâm với Giám đốc ĐHQG-HCM;

Giám đốc Trung tâm có quyền:

-Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học – công nghệ đã được phê duyêt; chỉ đạo việc áp dụng các kết quả nghiên cứu vào các lĩnh vực trong phạm vi Trung tâm quản lý;

-Ký kết các văn bản hợp tác, hợp đồng nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ giữa Trung tâm và các đơn vị khác.

 

Điều 25. Công tác tổ chức cán bộ

Giám đốc trung tâm có trách nhiệm:

-Xây dựng và trình Giám đốc ĐHQG-HCM đề án thành lập các đơn vị, bộ phận trực thuộc Trung tâm;

-Lập quy hoạch cán bộ cho mỗi giai đoạn phát triển của Trung tâm, lập kế hoạch hàng năm về biên chế, chỉ tiêu cán bộ của Trung tâm, báo cáo Giám đốc ĐHQG-HCM và nhận chỉ tiêu phân bổ từ Giám đốc ĐHQG-HCM;

-Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên trong Trung tâm.

Giám đốc trung tâm có quyền:

-Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức theo quy định của pháp lệnh cán bộ, công chức, theo luật lao động và các văn bản hướng dẫn khác của Nhà nước, của ĐHQG-HCM;

-Ký hợp đồng lao động để bổ sung đội ngũ cán bộ hoặc làm các công việc có tính chất thời vụ, tạp vụ trên cơ sở tuân thủ Luật lao động, các văn bản khác của Nhà nước, các uy định của ĐHQG-HCM về hợp đồng lao động;

-Sắp xếp ngạch, bậc, chức danh của cán bộ công chức theo tiêu chuẩn và theo hướng dẫn của Nhà nước, của ĐHQG-HCM;

-Được mời các giáo sư, các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi ngoài ĐHQG-HCM đến giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trung tâm;

-Được quyền đề nghị Giám đốc ĐHQG-HCM cho áp dụng chế độ bồi dưỡng đặc biệt đối với cán bộ giảng dạy, nghiên cứu đạt thành tích xuất sắc theo quy định;

-Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trung tâm;

-Điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức trong nội bộ Trung tâm;

-Cử cán bộ, công chức của Trung tâm đi học tập, công tác ở trong nước; đề nghị Giám đốc ĐHQG-HCM cử cán bộ, công chức của Trung tâm đi học tập, công tác ở nước ngoài;

-Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức vụ lãnh đạo thuộc trong phạm vi Trung tâm quản lý.

Điều 26. Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Trung tâm theo Luật Thi đua, khen thưởng và theo hướng dẫn của ĐHQG-HCM.

Giám đốc Trung tâm có quyền:

-Khen thưởng, công nhận danh hiệu thi đua theo phân cấp trách nhiệm; đề nghị ĐHQG-HCM quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng, công nhận danh hiệu thi đua ở mức cao hơn cho tập thể và cá nhân của Trung tâm;

-Quyết định thi hành kỷ luật đối với cán bộ, công chức của Trung tâm theo Luật Thi đua, khen thưởng và theo hướng dẫn của ĐHQG-HCM.

 

Điều 27. Công tác hợp tác quốc tế

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

-Lập kế hoạch hàng quý, hàng năm, kế hoạch dài hạn về hoạt động hợp tác quốc tế của Trung tâm; báo cáo với Giám đốc ĐHQG-HCM và thực hiện theo sự phê duyệt của Giám đốc ĐHQG-HCM;

-Triệt để tuân thủ pháp luật của Nhà nước, tuân thủ những quy định của ĐHQG-HCM về quan hệ quốc tế;

-Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động cụ thể để báo cáo với Giám đốc ĐHQG-HCM;

Giám đốc Trung tâm có quyền:

-Tổ chức, quản lý việc triển khai những kế hoạch đã được Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt;

-Được ký các văn bản hợp tác giữa Trung tâm với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và đào tạo nước ngoài;

-Được mời các chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu tại Trung tâm.

 

Điều 28. Công tác tài chính, cơ sở vật chất

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

-Hàng năm lập kế hoạch, dự toán ngân sách, báo cáo với Giám đốc ĐHQG-HCM về kế hoạch và dự toán ngân sách của mình;

-Quản lý, sử dụng có hiệu quả các loại tài sản, thiết bị, vật tư mà Trung tâm được giao theo quy định hiện hành của pháp luật.

-Thực hiện chế độ, chính sách về tài chính và quyết toán với ĐHQG-HCM theo quy định của Luật ngân sách, luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn khác của Nhà nước, của ĐHQG-HCM;

-Chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHQG-HCM và các cơ quan tài chính cấp trên về việc quản lý và sử dụng kinh phí cho các hoạt động của Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm có quyền:

-Làm chủ tài khoản của Trung tâm;

-Quyết định kế hoạch chỉ tiêu nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Trung tâm;

-Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

-Tiếp nhận ngân sách, trang thiết bị và các nguồn kinh phí khác theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của ĐHQG-HCM.

 

Điều 29. Công tác thanh tra, kiểm tra

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

-Tiếp nhận mọi phản ánh, khiếu tố, khiếu nại liên quan đến Trung tâm của cán bộ, công chức trong và ngoài trung tâm;

-Giải quyết những phản ánh, khiếu tố, khiếu nại theo luật định và theo quy định của ĐHQG-HCM;

-Báo cáo với Giám đốc ĐHQG-HCM về những phản ánh, khiếu tố, khiếu nại và phương thức, kết quả giải quyết theo luật định và theo quy định của ĐHQG-HCM;

-Thành lập tổ chức thanh tra của Trung tâm để xem xét, giải quyết các phản ánh, khiếu tố, khiếu nại;

-Tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra trong nội bộ Trung tâm.

Chương 8

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điêu 30. Cán bộ, công chức của Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được khen thưởng theo quy định của Nhà nước và của ĐHQG-HCM;

              Cán bộ, công chức của Trung tâm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lý luận chính trị”, các quy chế, quy định của ĐHQG-HCM, của Nhà nước sẽ bị xử lý kỷ luật tùy mức độ quy phạm.

Chương 9

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 31. Bản “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lý luận chính trị” gồm 9 chương, 31 điều, có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình hoạt động của Trung tâm, bản Quy chế này có thể bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế. Việc bổ sung, sửa đổi do Giám đốc Trung tâm đề nghị, Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét, quyết định.

                                                                            GIÁM ĐỐC

                                                                              (Đã ký)

                                                                           Phan Thanh Bình