1. PGS.TS Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc TTLLCT, Chủ tịch

2. TS. Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH KT-L, Phó Chủ tịch

3. GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên

4. PGS.TS Vũ Văn Gầu, Trưởng khoa Triết học Trường ĐHKHXH&NV, Ủy viên

5. PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Trưởng Bộ môn Chính trị học Trường ĐHKHXH&NV, Ủy viên

6. TS. Thái Thị Thu Hương, Phó Giám đốc TTLLCT, Ủy viên

7. TS. Phan Quốc Khánh, Phó Giám đốc Học viện CT-HCQGKV2, Ủy viên

8. TS. Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa LLCT Trường ĐHKT TP.HCM, Ủy viên

9. TS. Nguyễn Ngọc Thu, Trưởng BM Những NLCB của CN Mác-Lênin TTLLCT, Ủy viên

10. TS. Cung Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc TTLLCT, Ủy viên kiêm Thư ký