1.   TS. Nguyễn Minh Hải               - Chủ tịch Công đoàn

2.   ThS. Phan Thị Cẩm Lai             - Ủy viên

3.   CN. Nguyễn Thị Kim Hường    - Ủy viên