1.   TS. Cung Thị Tuyết Mai, Chủ tịch

2.   ThS. Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng Ban Nữ công

3.   TS. Nguyễn Đình Quốc Cường, Ủy ban Kiểm tra