-     Quy định:

+ Quy định của nhà nước

+ Quy định của ĐHQG-HCM

+ Quy định của Trung tâm

-     Hội nghị, hội thảo:

+ Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học.

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn của Hội thảo khoa học cấp quốc gia

+ Kế hoạch Hội thảo khoa học toàn quốc

-     Đề tài Nghiên cứu khoa học

-     Thông báo