ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 
   

 


       Số:  02/ TB-TTLLCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


                   Tp.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2015    

 

                                                                              THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị

trong các trường đại học, cao đẳng

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW (28/3/2014) của Ban Bí thư “Về   việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” và  Hướng dẫn số 127/HD/BTGTW (ngày 30/6/2014) của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng”.

 

1. Mục đích của Hội thảo:

-          Tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, đội ngũ giảng viên công bố các kết quả nghiên cứu mới, thảo luận về những điểm mới trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị.

-          Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng.

-          Phương án biên soạn chương trình, giáo trình dùng cho đào tạo chuyên ngành các môn lý luận chính trị.

 

      2. Nội dung Hội thảo

2.1. Những yếu tố tác động đến chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế

-          Cách mạng khoa học – công nghệ, toàn cầu hóa, tình hình trong nước và quốc tế.

-          Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và môi trường giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.

-          Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị.

-          Vai trò của giảng viên và học viên đối với giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị

-          Vai trò của chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo đối với giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị.

-          Vai trò của cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị.

 

        2.2 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng

-          Thực trạng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay (số lượng, chất lượng, cơ cấu, đời sống, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng).

-          Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị.

 

        2.3 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng

-          Thực trạng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

-          Các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng.

 

        2.4 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành lý luận chính trị

-          Thực trạng đào tạo chuyên ngành lý luận chính trị hiện nay (giảng dạy, hướng dẫn và bảo vệ luận văn, luận án, giáo trình, tài liệu tham khảo,...).

-          Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành lý luận chính trị.

 

        2.5 Phương án biên soạn chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị dùng cho đào tạo chuyên ngành lý luận chính trị

-          Mỗi chuyên ngành đào tạo có một chương trình và có từ 2 đến 3 giáo trình và nhiều tài liệu tham khảo.

-          Các nhà khoa học nghiên cứu, biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo.

-          Hội đồng khoa học thẩm định chương trình và nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo.

 

     3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG TP. HCM

 

     4. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo: 

- Thời gian :  từ 8:00, ngày 23  tháng 01 năm 2015 (thứ Sáu)

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Khu Công nghệ phần mềm - ĐHQG Tp.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức  

 

5. Đăng ký tham dự Hội thảo: File đính kèm (tải xuống)

Đăng ký qua Email trước ngày:  19/01/ 2015

Chi tiết cụ thể liên hệ: Nguyễn Thị Kim Hường, Điện thoại: 0916 806 835; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, giảng viên quan tâm tham dự và đăng ký phát biểu trong hội thảo.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch