Sáng ngày 20 tháng 2 năm 2017 tại phòng 703 NĐH, ĐHQG.HCM – Trung tâm Lý luận chính trị đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo, tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc Trung tâm LLCT -  Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. 

Tham dự phiên họp còn có các thành viên:

1.                               PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật - Phó Chủ tịch

2.                TS.Thái Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm LLCT - Ủy viên

3.                PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM - Ủy viên;

4.                TS.Nguyễn Văn Bảng, Trưởng Bộ môn KTCT, Trung tâm LLCT - Ủy viên

5.               TS. Cung Thị Tuyết Mai, Trưởng Khoa LLCT, Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM; Ủy viên

6.                ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhiên, Trưởng phòng ĐT&NCKH, Trung tâm LLCT; Thư ký

Mở đầu phiên họp PGS.TS Đinh Ngọc Thạch báo cáo Hội đồng kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học – Đào tạo năm 2016 đồng thời trình bày dự thảo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017. Báo cáo nêu rõ: 

- Trung tâm LLCT đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với đổi mới công tác tư tưởng - lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng” (14/9/2016, tại Trường  ĐH Quốc tế, ĐHQG Tp.HCM) . Hội thảo thu hút gần 130 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu trong cả nước đến tham dự. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 140 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên đến từ trên 40 trường đại học, các cơ quan, viện nghiên cứu trong cả nước, trong đó có 80 bài được tuyển chọn và in thành sách dùng làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy;

- Tháng 01/2016, Trung tâm đã tổ chức tọa đàm khoa học về chủ đề: “Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị với việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng". Thu hút sự quan tâm của hơn 30 nhà khoa học, cán bộ giảng dạy lý luận chính trị của một số trường đại học, cao đẳng, học viện khu vực phía Nam tham dự cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Trung tâm LLCT. Với 16 bài viết đăng trong Kỷ yếu, 04 tham luận và 11 ý kiến phát biểu tại Tọa đàm, nhiều vấn đề lớn được các nhà giáo, nhà khoa học quan tâm đóng góp nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng theo tinh thần Nghị quyết số 37 của Bộ Chính  trị - sự chuẩn bị cần thiết cho lộ trình hướng đến năm 2030 với những trang mới của tư duy lý luận;

- Tiến độ thực hiện đề tài các cấp được triển khai tốt. Cụ thể:  - Chuẩn bị nghiệm thu 02 đề tài KHCN cấp ĐHQG loại C (2015 – 2016): "Những vấn đề cơ bản và cấp bách của học thuyết chính trị mácxít và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam", do TS. Thái Thị Thu Hương làm chủ nhiệm, và "Một số vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay – Lý luận và thực tiễn", do TS. Cung Thị Tuyết Mai làm chủ nhiệm;

-Đăng ký 02 đề tài KHCN cấp ĐHQG loại C năm 2017: “Triết học chính trị phương Tây hiện đại – giá trị và ý nghĩa” do PGS, TS. Đinh Ngọc Thạch làm chủ nhiệm; và đề tài “Di sản văn hóa vật thể của các dân tộc bản địa khu vực Tây Nguyên dưới tác động của Chương trình xây dựng nông thôn mới” do TS. Nguyễn Đình Quốc Cường làm chủ nhiệm. Trong tuần qua hai Chủ nhiệm đề tài đã hoàn tất bản Thuyết minh theo góp ý của Ban KH & CN đang chờ ra quyết định.

- Bước đầu đã triển khai hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với ĐHQG Lào, hứa hẹn nhiều triển vọng hợp tác trong tương lai.

- Các mục tiêu cơ bản trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời gian qua luôn đảm bảo và có nhiều khởi sắc, được ĐHQG-HCM đánh giá cao. Ghi nhận thành tích đó năm vừa qua Trung tâm đã được công nhận là đơn vị Tập thể lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM.

- 100% giảng viên tham gia viết bài cho tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu (chỉ có 01 trường hợp bài viết không được đăng trong Kỷ yếu dưới hình thức xuất bản – Nxb CTQG).

 Tuy nhiên hoạt động đào tạo vẫn còn một số việc cần lưu ý như: Cần tạo ra bước đột phá về chất lượng và tăng cường tính sáng tạo; liên thông liên kết trong đào tạo chưa đạt yêu cầu đề ra; việc tham mưu cho ĐHQG-HCM trong công tác LLCT còn gặp khó khăn, chưa phát huy tốt sức mạnh đội ngũ của toàn hệ thống.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

- Trung tâm chuẩn bị tổ chức 01 Hội thảo quốc tế và 01 Hội thảo cấp ĐHQG;

- Đăng ký 01 đề tài KHCN loại B, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên Trung tâm tham gia vào đề tài cấp nhà nước “Phát triển nhanh và bền vững kinh nghiệm thành công của thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam trong điều kiện mới” do PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế-Luật chủ trì.

Về đào tạo: Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các môn lý luận chính trị tại Tp. HCM và mở rộng ra các tỉnh phía Nam;

- Nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo các môn lý luận chính trị; Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng và hiệu quả công tác lý luận chính trị, góp phần xây dựng lớp người mới có tình độ chuyên môn cao, có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thảo luận tại phiên họp nhiều ý kiến đề xuất ĐHQG cần tăng cường kinh phí và các điều kiện; phương tiện vật chất cho hoạt động lý luận chính trị; đồng thời có thêm chế độ, chính sách bảo đảm cuộc sống cho đội ngũ làm công tác lý luận chính trị.

Kết thúc phiên họp, PGS.TS Đinh Ngọc Thạch kết luận:

1. Hội đồng nhất trí với đề xuất của Trung tâm về việc tổ chức Hội thảo quốc tế với ĐHQG Lào, dự kiến tiêu đề Hội thảo là: “Giữ gìn & phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt – Lào trong quá trình hội nhập quốc tế”; Tổ chức 01 Hội thảo cấp ĐHQG “100 năm cách mạng Tháng Mười Nga”.

2. Đăng kí thực hiện đề tài KHCN (loại B) theo phương thức ĐHQG đặt hàng cho TTLLCT gắn với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tư tưởng chính trị trong sinh viên tại ĐHQG-HCM

3. Hội đồng sẽ thống nhất tổ chức một buổi làm việc giữa Hội đồng KH & ĐT Trung tâm LLCT với lãnh đạo ĐHQG-HCM.

Một số hình ảnh phiên họp