Ngày 29-12-2017, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với ĐHQG Lào tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt – Lào trong quá trình hội nhập quốc tế”. Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có ông Chanhpheng SENGMANI - Phó Tổng lãnh sự quán Lào tại TP.HCM cùng các nhà khoa học của ĐHQG Lào. Về phía Việt Nam có GS.TS. Hoàng Chí Bảo - nguyên UV Hội đồng Lý luận TW và một số nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực LLCT; Về phía ĐHQG TP.HCM có PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên TW Đảng, Giám đốc ĐHQG TP.HCM; PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa – Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM; PGS.TS. Đinh NgọcThạch – Giám Đốc Trung tâm Lý luận chính trị, một số lãnh đạo các trường thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG TP.HCM và hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, nhà ngiên cứu lý luận và giảng viên trong toàn quốc.

Hội thảo nhận được 74 bài tham luận đến từ các nhà khoa học của 20 trường đại học, học viện, viện nghiên cứu của Việt Nam và Lào gửi về. Ban Tổ chức Hội thảo và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã chọn ra 51 bài tiêu biểu xuất bản thành sách có giá trị nghiên cứu chuyên sâu. Các tham luận đã tập trung vào những vấn đề chung về văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa; chia sẻ quan điểm về việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa là nền tảng tinh thần cho sự phát triển xã hội bền vững của mỗi nước. Qua đó, gợi mở những giải pháp phát triển văn hóa trong điều kiện mới và sự cần thiết đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước.

Toàn cảnh Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS.Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG TP.HCM nhấn mạnh: Trong chủ trương xây dựng, phát triển văn hóa mỗi nước, cần chú trọng văn hóa kinh tế, văn hóa pháp quyền, văn hóa đạo đức, văn hóa chính trị để làm điểm tựa cho nền văn hóa hiện đại của mỗi dân tộc. Trong đó, xây dựng đường lối văn hóa phù hợp với tiến trình đổi mới đất nước, tăng cường giao lưu văn hóa, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của thời đại để làm giàu hệ giá trị văn hóa của mình. Đồng thời, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, tác dụng của giá trị văn hóa truyền thống và tầm quan trọng của việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào trong hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, kết hợp hài hòa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế của mỗi dân tộc; tăng cường định hướng xã hội chủ nghĩa và nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của 2 nước Việt – Lào.

PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, phát biểu khai mạc Hội thảo

 

PGS.TS. Dexanourath Seneduangdeth, Phó Chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội, ĐHQG Lào đã chia sẻ: Giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào là sự kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống của hai dân tộc trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đó là cơ sở vững chắc để phát huy và kết hợp sức mạnh của mỗi dân tộc với sức mạnh thời đại. Vì vậy, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Việt Nam và Lào, đặc biệt là thế hệ trẻ - thế hệ sinh thành trong đổi mới, trưởng thành trong đổi mới của Việt Nam và Lào sẽ cùng đồng hành, đồng tâm, đồng lòng để cùng gìn giữ, phát huy tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào, tài sản văn hóa tinh thần vô giá của hai dân tộc, làm nên giá trị và ý nghĩa, sức sống lâu dài, bền bỉ rất đỗi tự hào của hai dân tộc Việt – Lào.

PGS.TS. Dexanourath Seneduangdeth, Phó Chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội, ĐHQG Lào tham luận tại Hội thảo

 

 

GS.TS. Hoàng Chí Bảo trong tham luận của mình đã khẳng định: Tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào là một tài sản văn hóa tinh thần vô giá cần gìn giữ và phát huy và phải không ngừng củng cố, bồi đắp, Coi đó là đường hướng chiến lược để thực hiện mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển của hai nước Việt – Lào.

GS.TS. Hoàng Chí Bảo tham luận tại Hội thảo

 

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu còn cho rằng, thời gian qua hai nước Việt-Lào đã đẩy mạnh hợp tác toàn diện và hiệu quả, đạt được những thành tựu đầy ý nghĩa trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Về văn hóa, cả hai quốc gia đều xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của sự phát triển xã hội bền vững và trở thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy và gắn kết kinh tế, xã hội và môi trường trong phát triển. Tuy nhiên, tác động của bối cảnh hội nhập và kinh tế thị trường đã tạo ra không không ít thách thức, nguy cơ, những rào cản đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống ở hai quốc gia. Đứng trước những nguy cơ và thách thức đó, hơn lúc nào hết, việc hai Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Lào cùng sát cánh bên nhau, chung sức bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đó cũng là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản vô giá của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Thực hiện chủ trương “hội nhập” nhưng không “hòa tan”, những năm qua cả hai nước Việt Nam và Lào đều khẳng định quan điểm hội nhập trên cơ sở đảm bảo lợi ích của dân tộc, đồng thời tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia khác.

 

Thay mặt chủ tọa đoàn, PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, UV Đoàn Chủ tịch Hội LHKH&KTVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM kết luận Hội thảo: Hội thảo đã làm việc khoa học, nghiêm túc, có 7 tham luận được trình bày tại Hội thảo cùng các ý kiến trao đổi đã phản ánh khá đầy đủ, sâu sắc các phương diện của mối quan hệ Việt - Lào và vấn đề giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào, có thể khái quát ở một số điểm sau:

 

Một là, Hội thảo thêm một lần nữa khẳng định mối quan hệ Việt – Lào là mối quan hệ đặc biệt, quý báu và hiếm có, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và Chủ tịch Cay xỏn Phomvyhản, Chủ tịch Xuvanuvông vun trồng, được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công chăm sóc, ngày càng nở hoa kết trái ngọt, mang lại hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

 

Hai là, mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào là kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống Việt – Lào, trải qua hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Giá trị văn hóa  truyền thống Việt - Lào rất đặc sắc, sinh động và phong phú.

 

Ba là, trong xã hội hiện đại, dưới tác động của toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cần phải nhấn mạnh vai trò trụ cột của văn hóa trong phát triển bền vững, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội, mà còn trở thành “nguồn lực nội sinh” của dân tộc, “quyền lực mềm của quốc gia” trong quá trình phát triển. Mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào đã và đang được các thế hệ hôm nay và mai sau giữ gìn và phát huy.

 

Bốn là, với tinh thần đổi mới, khoa học và nhân văn, hội thảo đã diễn ra sôi nổi trong bầu không khí thắm tình hữu nghị anh em Việt-lào. Nội dung và kết quả của hội thảo sẽ tạo ra động lực mới thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa ĐHQG TP.HCM và ĐHQG Lào, đồng thời, góp phần tăng cường, phát triển quan hệ đặc biệt Việt – Lào và làm giàu thêm giá trị văn hóa truyền thống Việt – Lào. Mối quan hệ truyền thống Việt – Lào là mối quan hệ đặc biệt và hiếm có, bắt nguồn từ tình yêu thương con người của nhân dân hai nước, mà theo cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

 

Thương nhau mấy núi cũng trèo

 

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

 

Việt – Lào hai nước chúng ta

 

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.

Một số hình ảnh của Hội thảo