Nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, đưa hoạt động của Trung tâm Lý luận chính trị ngày càng đi vào nề nếp; tạo điều kiện cho các giảng viên giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, thúc đẩy việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập. Vừa qua Ban Giám đốc TTLLCT đã triển khai chủ trương đưa nội dung tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam vào bài giảng các môn lý luận chính trị trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy ĐHQG-HCM.

Bước đầu cho thấy đội ngũ giảng viên TTLLCT (cơ hữu và thỉnh giảng) triển khai tốt nội dung này, các bài giảng đã được giảng viên soạn thảo tốt, lồng ghép đưa nội dung tuyên truyền chủ quyền biển đảo dưới các hình thức đa dạng và sinh động vào trong các bài giảng cho học viên, sinh viên các trường ĐH (KHTN, Công nghệ thông tin, ĐH Quốc tế, Kinh tế Luật, Khoa Y…), giảng viên đã vận dụng tốt các  kỹ năng thuyết trình, chú trọng gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy và có nhiều ví dụ minh họa. Hầu hết các bài giảng đều được chuẩn bị công phu; nhiều giảng viên đã sử dụng khá tốt, khá nhuần nhuyễn các phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy được thế mạnh công nghệ thông tin, sử dụng trình chiếu power point trong những bài giảng thuộc các môn Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, giảng viên còn hướng dẫn sinh viên cách tra cứu tài liệu phù hợp với việc học tập, cách triển khai lập luận trong bài viết, đồng thời đổi mới phương pháp ra đề theo kiểu đề mở có liên hệ thực tế và phải định hướng vì SV chưa có trải nghiệm xã hội cho tương ứng với các nội dung đổi mới đã tạo nên hiệu ứng tích cực từ người học, góp phần bồi dưỡng củng cố ý thức, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của sinh viên và nâng cao tình cảm, thái độ đúng đắn đối với cuộc sống.