PHÁT HUY SỨC MẠNH HỆ THỐNG TRONG 

ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Theo tinh thần Kết luận của cuộc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trung tâm Lý luận chính trị, ngày 29/10/2014 Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị đã ký ban hành “Kế hoạch phát triển Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM giai đoạn 2016 – 2020”, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết đổi mới việc đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị nhằm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 (Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/ 2014).

 

Sau khi đánh giá tình hình phát triển của trung tâm LLCT giai đoạn 2011 – 2015, bản Kế hoạch nêu ra bốn định hướng phát triển và bảy nội dung cụ thể về tổ chức và hoạt động của Trung tâm giai đoạn 2016 – 2020, đặc biệt chú trọng đến việc phát huy sức mạnh hệ thống của đội ngũ nhà giáo – nhà khoa học trong ĐHQG-HCM, từ đó tạo bước đột phá về chất trong công tác lý luận nói chung, đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị nói riêng, trước hết tập trung vào 5 chương trình lớn, đồng thời là những điểm nhấn quan trọng, phù hợp với chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM về lĩnh vực này:

 

1) Đổi mới  căn bản nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị;

 

2) Tăng cường liên kết, phối hợp có hiệu quả giữa Trung tâm với các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM trong nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị, phục vụ cho giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị;

 

3) Thực hiện thường xuyên công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức ĐHQG-HCM và các đối tượng khác;

 

4) Xây dựng, phát triển, hoàn thiện đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tại ĐHQG-HCM;

 

5) Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học.