PHÁT HUY SỨC MẠNH HỆ THỐNG TRONG 

ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Theo tinh thần Kết luận của cuộc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trung tâm Lý luận chính trị, ngày 29/10/2014 Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị đã ký ban hành “Kế hoạch phát triển Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM giai đoạn 2016 – 2020”, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết đổi mới việc đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị nhằm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 (Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/ 2014).

 

Sau khi đánh giá tình hình phát triển của trung tâm LLCT giai đoạn 2011 – 2015, bản Kế hoạch nêu ra bốn định hướng phát triển và bảy nội dung cụ thể về tổ chức và hoạt động của Trung tâm giai đoạn 2016 – 2020, đặc biệt chú trọng đến việc phát huy sức mạnh hệ thống của đội ngũ nhà giáo – nhà khoa học trong ĐHQG-HCM, từ đó tạo bước đột phá về chất trong công tác lý luận nói chung, đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị nói riêng, trước hết tập trung vào 5 chương trình lớn, đồng thời là những điểm nhấn quan trọng, phù hợp với chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM về lĩnh vực này:

 

1) Đổi mới  căn bản nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị;

 

2) Tăng cường liên kết, phối hợp có hiệu quả giữa Trung tâm với các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM trong nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị, phục vụ cho giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị;

 

3) Thực hiện thường xuyên công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức ĐHQG-HCM và các đối tượng khác;

 

4) Xây dựng, phát triển, hoàn thiện đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tại ĐHQG-HCM;

 

5) Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học.

         Nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, đưa hoạt động của Trung tâm Lý luận chính trị ngày càng đi vào nề nếp; tạo điều kiện cho các giảng viên giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, thúc đẩy việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập. Vừa qua Ban Giám đốc TTLLCT đã triển khai chủ trương đưa nội dung tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam vào bài giảng các môn lý luận chính trị trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy ĐHQG-HCM.

Bước đầu cho thấy đội ngũ giảng viên TTLLCT (cơ hữu và thỉnh giảng) triển khai tốt nội dung này, các bài giảng đã được giảng viên soạn thảo tốt, lồng ghép đưa nội dung tuyên truyền chủ quyền biển đảo dưới các hình thức đa dạng và sinh động vào trong các bài giảng cho học viên, sinh viên các trường ĐH (KHTN, Công nghệ thông tin, ĐH Quốc tế, Kinh tế Luật, Khoa Y…), giảng viên đã vận dụng tốt các  kỹ năng thuyết trình, chú trọng gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy và có nhiều ví dụ minh họa. Hầu hết các bài giảng đều được chuẩn bị công phu; nhiều giảng viên đã sử dụng khá tốt, khá nhuần nhuyễn các phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy được thế mạnh công nghệ thông tin, sử dụng trình chiếu power point trong những bài giảng thuộc các môn Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, giảng viên còn hướng dẫn sinh viên cách tra cứu tài liệu phù hợp với việc học tập, cách triển khai lập luận trong bài viết, đồng thời đổi mới phương pháp ra đề theo kiểu đề mở có liên hệ thực tế và phải định hướng vì SV chưa có trải nghiệm xã hội cho tương ứng với các nội dung đổi mới đã tạo nên hiệu ứng tích cực từ người học, góp phần bồi dưỡng củng cố ý thức, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của sinh viên và nâng cao tình cảm, thái độ đúng đắn đối với cuộc sống.

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận chứng chỉ môn Tư thưởng Hồ Chí Minh khóa 3 năm 2014

 


Trung tâm Lý luận chính trị thông báo đến các anh chị học viên lớp Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tư thưởng Hồ Chí Minh khóa 3 ngày 22/8/2014 vui lòng đến nhận chứng chỉ tại Trung tâm.

Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Lý luận chính trị Nhà điều hành ĐHQG-HCM, khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM.

Thời gian: Chứng chỉ được phát từ ngày 13/9/2014, từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng từ 8h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 15h30.

Lưu ý:

 - Khi nhận chứng chỉ học viên mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân;

-  Nếu nhận chứng chỉ giúp người khác phải có giấy ủy quyền có chữ ký của bên ủy quyền, bên được ủy quyền và xác nhận của cơ quan;

-  Điện thoại liên hệ: 0987018338 (Thanh Nhiên)

 

          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2014

                               TL. GIÁM ĐỐC

                KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT&NCKH

                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                           (đã ký)

 

                            Nguyễn Thị Thanh Nhiên