Sáng 14/9/2016, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với đổi mới công tác tư tưởng - lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng” tại Hội trường của Trường  ĐH Quốc tế, ĐHQG Tp.HCM. Hội thảo thu hút gần 130 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu trong cả nước đến tham dự.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 140 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên đến từ trên 40 trường đại học, các cơ quan, viện nghiên cứu trong cả nước, trong đó có 80 bài được tuyển chọn và in thành sách dùng làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy. 12 tham luận đã được trình bày tại Hội thảo hội thảo nêu bật những vấn đề về nhận thức, quán triệt và vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào quá trình đổi mới công tác tư tưởng, lý luận chính trị hiện nay.  

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM; GS.TS Hoàng Chí Bảo,  nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

 

 

Chủ tọa đoàn

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Nguyễn Đức Nghĩa đã nhấn mạnh tinh thần khoa học và cách mạng của Đại hội XII của Đảng, sự cần thiết vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào  đổi mới công tác tư tưởng, lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, đặt công tác tư tưởng, lý luận chính trị ở vị trí trung tâm và giữ vai trò xuyên suốt trong tất cả các hoạt động của nhà trường, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận chính trị; đầu tư thích đáng cho công tác này, nhất là đầu tư cho phát triển đội ngũ; tạo ra sự thống nhất và phối hợp đồng bộ trong hoạt động giữa các cấp ủy, các cấp chính quyền, các đoàn thể với đội ngũ trực tiếp làm công tác tư tưởng, lý luận chính trị. 

 

 

TS Nguyễn Đức Nghĩa, PGĐ ĐHQG-HCM phát biểu khai mạc Hội thảo

 

 Trong Đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa nhấn mạnh: Phấn đấu đến năm 2030 nước ta có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực; Văn hoá thực sự trở thành nền tảng vững chắc của dân tộc; Nghị quyết Đại hội XII đã luận giải các vấn đề một cách cụ thể: phát huy dân chủ XHCN, về đối ngoại và an ninh quốc phòng, về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN…  Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng. Để làm được điều đó cần có các giải pháp: +Nâng cao nhận thức và sự phối hợp đồng bộ của các cấp; + Đội ngũ cán bộ phải thường xuyên học tập và nâng cao trình độ và Công tác giáo dục lý luận chính trị cần gắn với phong trào hoạt động của đoàn thể.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa – UV Đoàn chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

 

GS.TS. Hoàng Chí Bảo trình bày tham luận “Xây dựng Đảng về đạo đức theo quan điểm của Đại hội XII”. Giáo sư nêu rõ, Đại hội XII là một đại hội đổi mới lần thứ hai, là bước ngoặt của thực tiễn phát triển đất nước và đã có những tổng kết rất quan trọng, lần đầu tiên Đảng hệ thống hóa các quan hệ trong phát triển; Đại hội  XII khẳng định động lực và sự phát triển: về dân chủ; công bằng; bình đẳng xã hội; tăng trưởng kinh tế… đặc biệt nhấn mạnh quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ”; Xây dựng Đảng về đạo đức phản ánh những bức xúc trong Đảng, trong nhân dân ta; Xây dựng Đảng về tư tưởng, về tổ chức, về chính trị  là không đủ mà theo điều kiện hiện nay xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề cấp thiết. Xây dựng Đảng về đạo đức – tức là thực hành đạo đức của Hồ Chí Minh trong Đảng: cần , kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

 

 

GS.TS. Hoàng Chí Bảo – Nguyên UV Hội đồng Lý luận TW trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn - Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, cùng với nhiệm vụ nghiên cứu và tuyên truyền các vấn đề nóng bỏng của đất nước thì việc nghiên cứu để chuẩn xác hóa những tư tưởng quan trọng của các nhà kinh điển của triết học Mác vốn đã bị dịch sai, hiểu sai, giảng sai, truyền bá sai là rất quan trọng.  Bên cạnh đó, theo GS, cần dũng cảm thừa nhận những gì trong di sản của các tác gia kinh điển đã bị lịch sử vượt qua, không còn đúng với điều kiện đương đại để chứng minh những người mácxít không phải giáo điều, không phải là những người chỉ biết nói lại những gì đã có trong sách vở.

 

 

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn - Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

 

Tham gia hội thảo, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 trình bày tham luận “Những quan điểm cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh sự kế thừa tư duy mới về quan điểm xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh của các kỳ đại hội trước và yêu cầu của thực tiễn.  Theo Trung tướng, trên cơ sở khẳng định lợi ích quốc gia, dân tộc, chúng ta chủ trương kiên trì, kiên quyết, linh hoạt, nhạy bén, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao cảnh giác, hiện đại hóa lực lượng vũ trang, tranh thù sự ủng hộ và đồng thuận quốc tế để bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

 

 

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 trình bày tham luận tại Hội thảo

 

PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch – Giám đốc TTLLCT, ĐHQG – HCM trình bày tham luận “Nghị quyết Đại hội lần thứ XII với vấn đề dân chủ hóa đời sống xã hội tại Việt Nam hiện nay. Trong bài tham luận của mình, PGS cho rằng, để phát huy dân chủ XHCN, trước hết cần trở về với nhu cầu dân chủ hóa ở một số lĩnh vực của đời sống xã hội, nơi mà dân chủ “chưa đến nơi”, hoặc bị lạm dụng, như Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu ra.

 

 

PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch – Giám đốc TTLLCT trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, hầu hết các đại biểu cũng đã làm rõ những nét mới được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, từ những luận điểm nền tảng đến những vấn đề liên quan các lĩnh vực đời sống xã hội. Hội thảo khẳng định, ở phương diện sinh hoạt tư tưởng, lý luận, Đại hội XII của Đảng đã đặt niềm tin vào đội ngũ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận, chính trị với trách nhiệm bảo vệ, phổ biến, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời đồng thuận về việc cần phải cải tiến phương pháp nghiên cứu và dạy các môn khoa học lý luận chính trị, nêu ra các biện pháp đổi mới chương trình, nội dung, hình thức và phương pháp đào tạo, giảng dạy và học tập lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng phù hợp với đối tượng người học và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên xác định công tác lý luận nói chung, việc đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị nói riêng được là một trong những công tác then chốt, góp phần nâng cao ý thức chính trị, ổn định tư tưởng  trong cán bộ, sinh viên, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển của hệ thống đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cũng như hệ thống giáo dục đại học quốc dân. Một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng đó là cần có chính sách đầu tư phù hợp của Đảng, Nhà nước, đồng thời đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy cần xây dựng, củng cố niềm tin, nhiệt huyết, say mê với công tác này nhằm góp phần nâng cao tiềm lực trí tuệ trong Đảng, nền tảng chính trị tinh thần trong xã hội.

 

Hội thảo là dịp để những người làm công tác lý luận, khoa học, nghiên cứu, giảng dạy gặp gỡ trao đổi học thuật hết sức ý nghĩa, tiếp thu những nét mới, sinh động trong việc vận dụng linh hoạt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào công tác nghiên cứu và giảng dạy các môn LLCT trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, ổn định và thống nhất tư tưởng, bồi dưỡng thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho các thế hệ sinh viên trong điều kiện đổi mới và hội nhập quốc tế.

 

Hình Hội thảo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với việc đổi mới công tác tư tưởng, lý luận chính trị trong các trường ĐH, CĐ 

 

 

 

Sáng 30/08/2016, Trung tâm Lý luận chính trị – ĐHQG.HCM tồ chức buổi Tọa đàm “Một số bài học kinh nghiệm trong việc giảng dạy các môn LLCT tại ĐHQG-HCM” nhân dịp đầu năm học 2016-2017. Tham dự buổi tọa đàm có Ban Giám đốc Trung tâm LLCT, các trưởng phòng, trưởng bộ môn, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Trung tâm.

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc TTLLCT đã phát biểu chào mừng quý thầy, cô đến tham dự buổi tọa đàm đầu năm học 2016-2017, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ giảng viên trong năm học 2015 - 2016, đồng thời mong muốn trong năm học tới quý thầy, cô tiếp tục đổi mới và sáng tạo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu LLCT.

 

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc TTLLCT phát biểu khai mạc Tọa đàm

Tiếp theo, TS. Nguyễn Ngọc Thu, Trưởng bộ môn Triết học và CNXHKH trao đổi một số nội dung về công tác chuyên môn, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng đối với công tác đào tạo LLCT tại 4 trường thành viên và Khoa Y của ĐHQG-HCM; sự cần thiết cập nhật Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào việc giảng dạy, nghiên cứu LLCT; biên soạn tài liệu hướng dẫn học tập các môn LLCT dành cho sinh viên; kiến nghị các trường cải thiện điều kiện vật chất cho giảng dạy, học tập; đẩy mạnh liên kết đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giữa Trung tâm với các trường thành viên ĐHQG-HCM.

 TS. Nguyễn Đinh Quốc Cường, Phó Trưởng Bộ môn Triết học và CNXHKH trao đổi một số nội dung liên quan đến việc tổ chức đào tạo các môn LLCT, nội quy, quy chế giảng dạy và thi cử, công tác giáo vụ…

Các ý kiến trao đổi tại buổi tọa đàm đã đánh giá cao việc quản lý giảng dạy, học tập, thực hiện tốt giờ giảng, ra đề thi, coi thi; sự vận dụng nghiêm túc, linh hoạt Quy chế kiểm tra và chấm thi, hình thức cộng và trừ điểm đối với sinh viên trong quá trình học.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc hình thức thi kết thúc môn học (trắc nghiệm hay tự luận); cung cấp danh sách lớp sớm cho giảng viên quản lý lớp; cung cấp đáp án cho giảng viên chấm bài thi; bố trí giờ giảng hợp lý để tiết kiệm thời gian cho các thầy, cô (thay 2, hoặc 3 tiết bằng 5 tiết cho trọn buổi sáng, tương tự như vậy đối với buổi chiều); kết hợp tính tư tưởng, chuẩn hóa với tính khoa học, hiện đại trong quá trình biên soạn tài liệu hướng dẫn học tập; nhắc nhở về văn hoá ứng xử của sinh viên; cân nhắc việc tổ chức thảo luận nhóm sao cho thiết thực, hiệu quả…

TS.Thái Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm đã cảm ơn sự hỗ trợ của giảng viên thỉnh giảng trong thời gian qua. Ngoài việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Trung tâm còn có chức năng tư vấn về lý luận chính trị cho BGĐ ĐHQG-HCM.

 

TS Thái Thị Thu Hương, PGĐ TTLLCT phát biểu tại buổi Toạ đàm

TS Nguyễn Ngọc Thu, Chủ tọa buổi Tọa đàm, thay mặt bộ môn Triết học và CNXHKH, cũng như Trung tâm LLCT, cảm ơn quý thầy cô trong và ngoài Trung tâm, các phòng chức năng đã làm hết sức mình vì sự phát triển của Trung tâm, nhất là trong công tác đào tạo LLCT, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp tại buổi Tọa đàm, phát huy những mặt tích cực, khắc phục hạn chế, thiếu sót, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT trong năm học 2016-2017.

 

ThS Hà Thanh Minh phát biểu tại buổi Tọa đàm

  

TS Dương Kiều Linh phát biểu tại buổi Tọa đàm