Ngày 29-12-2017, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với ĐHQG Lào tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt – Lào trong quá trình hội nhập quốc tế”. Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có ông Chanhpheng SENGMANI - Phó Tổng lãnh sự quán Lào tại TP.HCM cùng các nhà khoa học của ĐHQG Lào. Về phía Việt Nam có GS.TS. Hoàng Chí Bảo - nguyên UV Hội đồng Lý luận TW và một số nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực LLCT; Về phía ĐHQG TP.HCM có PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên TW Đảng, Giám đốc ĐHQG TP.HCM; PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa – Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM; PGS.TS. Đinh NgọcThạch – Giám Đốc Trung tâm Lý luận chính trị, một số lãnh đạo các trường thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG TP.HCM và hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, nhà ngiên cứu lý luận và giảng viên trong toàn quốc.

Hội thảo nhận được 74 bài tham luận đến từ các nhà khoa học của 20 trường đại học, học viện, viện nghiên cứu của Việt Nam và Lào gửi về. Ban Tổ chức Hội thảo và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã chọn ra 51 bài tiêu biểu xuất bản thành sách có giá trị nghiên cứu chuyên sâu. Các tham luận đã tập trung vào những vấn đề chung về văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa; chia sẻ quan điểm về việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa là nền tảng tinh thần cho sự phát triển xã hội bền vững của mỗi nước. Qua đó, gợi mở những giải pháp phát triển văn hóa trong điều kiện mới và sự cần thiết đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước.

Toàn cảnh Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS.Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG TP.HCM nhấn mạnh: Trong chủ trương xây dựng, phát triển văn hóa mỗi nước, cần chú trọng văn hóa kinh tế, văn hóa pháp quyền, văn hóa đạo đức, văn hóa chính trị để làm điểm tựa cho nền văn hóa hiện đại của mỗi dân tộc. Trong đó, xây dựng đường lối văn hóa phù hợp với tiến trình đổi mới đất nước, tăng cường giao lưu văn hóa, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của thời đại để làm giàu hệ giá trị văn hóa của mình. Đồng thời, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, tác dụng của giá trị văn hóa truyền thống và tầm quan trọng của việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào trong hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, kết hợp hài hòa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế của mỗi dân tộc; tăng cường định hướng xã hội chủ nghĩa và nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của 2 nước Việt – Lào.

PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, phát biểu khai mạc Hội thảo

 

PGS.TS. Dexanourath Seneduangdeth, Phó Chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội, ĐHQG Lào đã chia sẻ: Giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào là sự kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống của hai dân tộc trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đó là cơ sở vững chắc để phát huy và kết hợp sức mạnh của mỗi dân tộc với sức mạnh thời đại. Vì vậy, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Việt Nam và Lào, đặc biệt là thế hệ trẻ - thế hệ sinh thành trong đổi mới, trưởng thành trong đổi mới của Việt Nam và Lào sẽ cùng đồng hành, đồng tâm, đồng lòng để cùng gìn giữ, phát huy tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào, tài sản văn hóa tinh thần vô giá của hai dân tộc, làm nên giá trị và ý nghĩa, sức sống lâu dài, bền bỉ rất đỗi tự hào của hai dân tộc Việt – Lào.

PGS.TS. Dexanourath Seneduangdeth, Phó Chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội, ĐHQG Lào tham luận tại Hội thảo

 

 

GS.TS. Hoàng Chí Bảo trong tham luận của mình đã khẳng định: Tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào là một tài sản văn hóa tinh thần vô giá cần gìn giữ và phát huy và phải không ngừng củng cố, bồi đắp, Coi đó là đường hướng chiến lược để thực hiện mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển của hai nước Việt – Lào.

GS.TS. Hoàng Chí Bảo tham luận tại Hội thảo

 

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu còn cho rằng, thời gian qua hai nước Việt-Lào đã đẩy mạnh hợp tác toàn diện và hiệu quả, đạt được những thành tựu đầy ý nghĩa trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Về văn hóa, cả hai quốc gia đều xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của sự phát triển xã hội bền vững và trở thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy và gắn kết kinh tế, xã hội và môi trường trong phát triển. Tuy nhiên, tác động của bối cảnh hội nhập và kinh tế thị trường đã tạo ra không không ít thách thức, nguy cơ, những rào cản đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống ở hai quốc gia. Đứng trước những nguy cơ và thách thức đó, hơn lúc nào hết, việc hai Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Lào cùng sát cánh bên nhau, chung sức bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đó cũng là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản vô giá của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Thực hiện chủ trương “hội nhập” nhưng không “hòa tan”, những năm qua cả hai nước Việt Nam và Lào đều khẳng định quan điểm hội nhập trên cơ sở đảm bảo lợi ích của dân tộc, đồng thời tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia khác.

 

Thay mặt chủ tọa đoàn, PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, UV Đoàn Chủ tịch Hội LHKH&KTVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM kết luận Hội thảo: Hội thảo đã làm việc khoa học, nghiêm túc, có 7 tham luận được trình bày tại Hội thảo cùng các ý kiến trao đổi đã phản ánh khá đầy đủ, sâu sắc các phương diện của mối quan hệ Việt - Lào và vấn đề giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào, có thể khái quát ở một số điểm sau:

 

Một là, Hội thảo thêm một lần nữa khẳng định mối quan hệ Việt – Lào là mối quan hệ đặc biệt, quý báu và hiếm có, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và Chủ tịch Cay xỏn Phomvyhản, Chủ tịch Xuvanuvông vun trồng, được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công chăm sóc, ngày càng nở hoa kết trái ngọt, mang lại hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

 

Hai là, mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào là kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống Việt – Lào, trải qua hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Giá trị văn hóa  truyền thống Việt - Lào rất đặc sắc, sinh động và phong phú.

 

Ba là, trong xã hội hiện đại, dưới tác động của toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cần phải nhấn mạnh vai trò trụ cột của văn hóa trong phát triển bền vững, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội, mà còn trở thành “nguồn lực nội sinh” của dân tộc, “quyền lực mềm của quốc gia” trong quá trình phát triển. Mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào đã và đang được các thế hệ hôm nay và mai sau giữ gìn và phát huy.

 

Bốn là, với tinh thần đổi mới, khoa học và nhân văn, hội thảo đã diễn ra sôi nổi trong bầu không khí thắm tình hữu nghị anh em Việt-lào. Nội dung và kết quả của hội thảo sẽ tạo ra động lực mới thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa ĐHQG TP.HCM và ĐHQG Lào, đồng thời, góp phần tăng cường, phát triển quan hệ đặc biệt Việt – Lào và làm giàu thêm giá trị văn hóa truyền thống Việt – Lào. Mối quan hệ truyền thống Việt – Lào là mối quan hệ đặc biệt và hiếm có, bắt nguồn từ tình yêu thương con người của nhân dân hai nước, mà theo cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

 

Thương nhau mấy núi cũng trèo

 

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

 

Việt – Lào hai nước chúng ta

 

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.

Một số hình ảnh của Hội thảo

 

 

 

Sáng ngày 18/8/2017, Chi bộ Trung tâm Lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Đình Quốc Cường, giảng viên Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin.

 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí đảng viên trong chi bộ, đại diện lãnh đạo các phòng, bộ môn chuyên môn và các quần chúng ưu tú.


Đồng chí Đinh Ngọc Thạch, Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định số
81-QĐ/ĐU ngày 10/8/2017 của Đảng ủy ĐHQG-HCM về việc kết nạp quần chúng Nguyễn Đình Quốc Cường vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đồng chí Đinh Ngọc Thạch, Bí thư Chi bộ trao Quyết định vào Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Quốc Cường

 

Sau khi đọc lời tuyên thệ, đồng chí Cường bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Chi bộ và xin hứa quyết tâm giữ vững bản lĩnh chính trị, trí tuệ, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trung tâm TTLLCT ngày càng phát triển. 

Đồng chí Nguyễn Đình Quốc Cường đọc đơn xin vào Đảng và lời tuyên thệ

 

Thay mặt Chi ủy, đồng chí Phạm Thị Thu Hương, Phó Bí thư Chi bộ xác định rõ các nhiệm vụ của người đảng viên, phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Ngọc Thạch – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm LLCT chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Quốc Cường đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn đồng chí Cường tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách, tích cực trong học tập và công tác, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ Trung tâm LLCT, Đảng bộ ĐHQG-HCM ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng viên, cán bộ, giảng viên TTLLCT cùng đảng viên mới chụp ảnh lưu niệm

 

  Sáng 15 tháng 09 năm 2016 Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM khai giảng lớp bồi dưỡng và nâng cao kiến thức Tư tưởng Hồ Chí Minh (khóa 4) tại Số 3B Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh (Trung tâm Lý Tự Trọng, Trường Đại học Quốc tế).

Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng có GS.TS.GVCC Hoàng Chí Bảo,  nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS.TS. GVCC Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Tp.HCM. Lớp bồi dưỡng tập trung vào  các chuyên đề:

- Hồ Chí Minh học với tư cách là một khoa học;

-  Những hướng tiếp cận mới và những quan niệm mới về Tư tưởng Hồ Chí Minh;

 - Sự thống nhất giữa tư tưởng với phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh;

 - Lý luận Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền;

 - Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng nền dân chủ và nhà nước pháp quyền Việt Nam;

 - Chủ thuyết phát triển Hồ Chí Minh;

 - Nghị Quyết lần thứ XII của Đảng với việc học tập tác phong, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Phân tích một số tác phẩm và bài viết tiêu biểu của Hồ Chí Minh gồm: Đường Cách mệnh; Tuyên ngôn độc lập; Dân vận; Sửa đổi lối làm việc; Đời sống mới;  Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Di chúc.

 Học viên lớp bồi dưỡng là những cán bộ, giảng viên, chuyên viên của  các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam.

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp học, PGS,TS Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc TTLLCT khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời chúc các học viên vận dụng tốt những kiến thức được tiếp thu tại lớp bồi dưỡng vào công tác giảng dạy, nghiên cứu  khoa học trong thời gian tới.

Các học viên tham gia khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng theo đúng quy định.

 

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch phát biểu khai giảng lớp học           

 

Sáng 14/9/2016, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với đổi mới công tác tư tưởng - lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng” tại Hội trường của Trường  ĐH Quốc tế, ĐHQG Tp.HCM. Hội thảo thu hút gần 130 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu trong cả nước đến tham dự.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 140 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên đến từ trên 40 trường đại học, các cơ quan, viện nghiên cứu trong cả nước, trong đó có 80 bài được tuyển chọn và in thành sách dùng làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy. 12 tham luận đã được trình bày tại Hội thảo hội thảo nêu bật những vấn đề về nhận thức, quán triệt và vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào quá trình đổi mới công tác tư tưởng, lý luận chính trị hiện nay.  

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM; GS.TS Hoàng Chí Bảo,  nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

 

 

Chủ tọa đoàn

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Nguyễn Đức Nghĩa đã nhấn mạnh tinh thần khoa học và cách mạng của Đại hội XII của Đảng, sự cần thiết vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào  đổi mới công tác tư tưởng, lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, đặt công tác tư tưởng, lý luận chính trị ở vị trí trung tâm và giữ vai trò xuyên suốt trong tất cả các hoạt động của nhà trường, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận chính trị; đầu tư thích đáng cho công tác này, nhất là đầu tư cho phát triển đội ngũ; tạo ra sự thống nhất và phối hợp đồng bộ trong hoạt động giữa các cấp ủy, các cấp chính quyền, các đoàn thể với đội ngũ trực tiếp làm công tác tư tưởng, lý luận chính trị. 

 

 

TS Nguyễn Đức Nghĩa, PGĐ ĐHQG-HCM phát biểu khai mạc Hội thảo

 

 Trong Đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa nhấn mạnh: Phấn đấu đến năm 2030 nước ta có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực; Văn hoá thực sự trở thành nền tảng vững chắc của dân tộc; Nghị quyết Đại hội XII đã luận giải các vấn đề một cách cụ thể: phát huy dân chủ XHCN, về đối ngoại và an ninh quốc phòng, về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN…  Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng. Để làm được điều đó cần có các giải pháp: +Nâng cao nhận thức và sự phối hợp đồng bộ của các cấp; + Đội ngũ cán bộ phải thường xuyên học tập và nâng cao trình độ và Công tác giáo dục lý luận chính trị cần gắn với phong trào hoạt động của đoàn thể.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa – UV Đoàn chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

 

GS.TS. Hoàng Chí Bảo trình bày tham luận “Xây dựng Đảng về đạo đức theo quan điểm của Đại hội XII”. Giáo sư nêu rõ, Đại hội XII là một đại hội đổi mới lần thứ hai, là bước ngoặt của thực tiễn phát triển đất nước và đã có những tổng kết rất quan trọng, lần đầu tiên Đảng hệ thống hóa các quan hệ trong phát triển; Đại hội  XII khẳng định động lực và sự phát triển: về dân chủ; công bằng; bình đẳng xã hội; tăng trưởng kinh tế… đặc biệt nhấn mạnh quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ”; Xây dựng Đảng về đạo đức phản ánh những bức xúc trong Đảng, trong nhân dân ta; Xây dựng Đảng về tư tưởng, về tổ chức, về chính trị  là không đủ mà theo điều kiện hiện nay xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề cấp thiết. Xây dựng Đảng về đạo đức – tức là thực hành đạo đức của Hồ Chí Minh trong Đảng: cần , kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

 

 

GS.TS. Hoàng Chí Bảo – Nguyên UV Hội đồng Lý luận TW trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn - Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, cùng với nhiệm vụ nghiên cứu và tuyên truyền các vấn đề nóng bỏng của đất nước thì việc nghiên cứu để chuẩn xác hóa những tư tưởng quan trọng của các nhà kinh điển của triết học Mác vốn đã bị dịch sai, hiểu sai, giảng sai, truyền bá sai là rất quan trọng.  Bên cạnh đó, theo GS, cần dũng cảm thừa nhận những gì trong di sản của các tác gia kinh điển đã bị lịch sử vượt qua, không còn đúng với điều kiện đương đại để chứng minh những người mácxít không phải giáo điều, không phải là những người chỉ biết nói lại những gì đã có trong sách vở.

 

 

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn - Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

 

Tham gia hội thảo, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 trình bày tham luận “Những quan điểm cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh sự kế thừa tư duy mới về quan điểm xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh của các kỳ đại hội trước và yêu cầu của thực tiễn.  Theo Trung tướng, trên cơ sở khẳng định lợi ích quốc gia, dân tộc, chúng ta chủ trương kiên trì, kiên quyết, linh hoạt, nhạy bén, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao cảnh giác, hiện đại hóa lực lượng vũ trang, tranh thù sự ủng hộ và đồng thuận quốc tế để bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

 

 

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 trình bày tham luận tại Hội thảo

 

PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch – Giám đốc TTLLCT, ĐHQG – HCM trình bày tham luận “Nghị quyết Đại hội lần thứ XII với vấn đề dân chủ hóa đời sống xã hội tại Việt Nam hiện nay. Trong bài tham luận của mình, PGS cho rằng, để phát huy dân chủ XHCN, trước hết cần trở về với nhu cầu dân chủ hóa ở một số lĩnh vực của đời sống xã hội, nơi mà dân chủ “chưa đến nơi”, hoặc bị lạm dụng, như Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu ra.

 

 

PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch – Giám đốc TTLLCT trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, hầu hết các đại biểu cũng đã làm rõ những nét mới được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, từ những luận điểm nền tảng đến những vấn đề liên quan các lĩnh vực đời sống xã hội. Hội thảo khẳng định, ở phương diện sinh hoạt tư tưởng, lý luận, Đại hội XII của Đảng đã đặt niềm tin vào đội ngũ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận, chính trị với trách nhiệm bảo vệ, phổ biến, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời đồng thuận về việc cần phải cải tiến phương pháp nghiên cứu và dạy các môn khoa học lý luận chính trị, nêu ra các biện pháp đổi mới chương trình, nội dung, hình thức và phương pháp đào tạo, giảng dạy và học tập lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng phù hợp với đối tượng người học và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên xác định công tác lý luận nói chung, việc đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị nói riêng được là một trong những công tác then chốt, góp phần nâng cao ý thức chính trị, ổn định tư tưởng  trong cán bộ, sinh viên, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển của hệ thống đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cũng như hệ thống giáo dục đại học quốc dân. Một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng đó là cần có chính sách đầu tư phù hợp của Đảng, Nhà nước, đồng thời đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy cần xây dựng, củng cố niềm tin, nhiệt huyết, say mê với công tác này nhằm góp phần nâng cao tiềm lực trí tuệ trong Đảng, nền tảng chính trị tinh thần trong xã hội.

 

Hội thảo là dịp để những người làm công tác lý luận, khoa học, nghiên cứu, giảng dạy gặp gỡ trao đổi học thuật hết sức ý nghĩa, tiếp thu những nét mới, sinh động trong việc vận dụng linh hoạt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào công tác nghiên cứu và giảng dạy các môn LLCT trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, ổn định và thống nhất tư tưởng, bồi dưỡng thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho các thế hệ sinh viên trong điều kiện đổi mới và hội nhập quốc tế.

 

Hình Hội thảo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với việc đổi mới công tác tư tưởng, lý luận chính trị trong các trường ĐH, CĐ